späť na články

Zodpovedné podnikanie z pláže

Lukajka & Partners 08. Október 2020
Zodpovedné podnikanie z pláže

Rýchle zhrnutie: Podnikanie odkiaľkoľvek a kedykoľvek už nie je dávno žiadna nová ani inovatívna myšlienka... Dávno vieme, že firemné procesy vieme nastaviť tak, aby náš biznis fungoval bez našej fyzickej prítomnosti v kancelárii alebo fyzickej prítomnosti v komunikácii s obchodnými partnermi, zákazníkmi, klientmi či zamestnancami. Čo však fyzicky neprítomnému podnikateľovi vo svojej firme môže poriadne strpčiť život?


Keď padne podnikateľova kosa na kameň... Právne zmluvy a dokumenty

Áno, viacerých z nás práve poriadne striaslo: ).  Firemné procesy, obzvlášť pri podnikaní „na diaľku“, by mali mať právny základ a oporu v účinných právnych predpisoch. Odhliadnuc od pokút, ktoré môžu uložiť štátne orgány (napr. pokuta pre Mall.cz vo výške 1,5 milióna korún), môže byť pre prevádzku e-shopu ťažkou skúškou, ak napr. začnú kupujúci spotrebitelia hromadne odstupovať od uzavretých zmlúv; podľa zákona môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 12 mesiacov a 14 dní, pričom predávajúci musí po odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu celú kúpnu cenu (a to bez ohľadu na to, v akom stave vrátil kupujúci tovar). A to všetko len z dôvodu, že predávajúci pri uzatváraní zmluvy nepoučil (vo VOP e-shopu) kupujúceho spotrebiteľa o možnosti odstúpiť od zmluvy, príp. neposkytol potrebný formulár.  Prípadne váš obchodný partner nevykoná alebo nezaplatí to, čo ste sa dohodli a vy sa  za okamih stanete insolventným. Tých príkladov a smutných príbehov z praxe je,žiaľ, veľa...

Online zmluvy medzi podnikateľmi

Pri obchodovaní na diaľku medzi podnikateľmi sú zákonné povinnosti, resp. výber formy uzatvárania zmlúv benevolentnejšie. Základným zákonom pre obchodovanie medzi podnikateľmi je Obchodný zákonník. Pri zmluvných vzťahoch, ako je kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod., dokonca nemusí byť zmluva uzavretá ani v písomnej forme. A tie ustanovenia, kde Obchodný zákonník stanovuje písomnú formu, napr. výhrada vlastníctva (t.j. kupujúci sa nestáva vlastníkom veci pri jej prevzatí, ale po zaplatení kúpnej ceny), je možné „zhmotniť“ emailovou komunikáciou. Podnikatelia teda medzi sebou môžu uzatvoriť zmluvu najmä ústne, písomne (napr. elektronickými prostriedkami), ale písomne v listinnej forme. Problémy, resp. spory však nastávajú vtedy, keď jeden z podnikateľov nevie preukázať dohodu o splnení povinnosti druhým podnikateľom (ak splnenie tejto povinnosti druhý podnikateľ odmieta). Spor potom vyhráva ten podnikateľ, ktorý má dôkazy, ináč povedané, prehrá ten, kto svoje tvrdenia nevie preukázať dôkazmi... 

Vznik písomnej zmluvy teda viete preukázať existujúcou emailovou komunikáciou medzi vami a druhým podnikateľom (podľa zákona je písomná forma zachovaná, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila). Aj keď teda podnikáte zo slnečnej pláže, v rukách s notebookom, vrelo odporúčam dohodnúť sa s obchodným partnerom alebo zmluvnou stranou minimálne emailovou komunikáciou, kde si emailovými správami dohodnete podmienky spolupráce, obchodu a pod. Zámerne píšem o emailovej komunikácii, aby toto dohadovanie podmienok neostalo v rovine, že jeden podnikateľ napíše emailovú správu s podmienkami spolupráce, na ktorú mu druhý podnikateľ neodpovie, prípadne potvrdí ústne (v tom prípade neviete preukázať prejav vôle, resp. súhlasu druhého podnikateľa, ako ho začne neskôr namietať; išlo by o tvrdenie proti tvrdeniu). V súdnom spore je to potom o dohadovaní, či email so zmluvnými podmienkami skončil v spame, prípadne sa „záhadným“ spôsobom vymazal... V dnešnej dobe už nie je nevyhnutnosť mať podpísané zmluvy v listinnej forme, podnikatelia si vedia pomôcť aj na diaľku elektronickými prostriedkami, mali by tak však robiť obozretne a preukázateľne...

Online zmluvy so spotrebiteľmi

Ak je vaším zmluvným partnerom spotrebiteľ, už uzatváranie zmluvy nie je také „jednoduché“ a benevolentné ako pri obchodovaní medzi podnikateľmi. Zmluvný vzťah medzi podnikateľom a spotrebiteľom sa riadi spotrebiteľskými zákonmi. Slovná formulácia v objednávke alebo obchodných podmienkach o tom, že objednaním tovaru súhlasí zmluvná strana s podmienkami predávajúceho, nebude určite postačujúca (takto to postačuje pri obchodovaní medzi podnikateľmi). Pri uzatváraní kúpnej zmluvy so spotrebiteľom musí predávajúci dodržať napr. tieto povinnosti:

- preukázateľne oznámiť hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby, celkovú cenu tovaru, platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, poučenie o zodpovednosti atď.,

- poučiť o práve odstúpiť od zmluvy (ak nie je splnené, tak je možnosť odstúpiť do 12 mesiacov a 14 dní),

- objednávkový proces musí byť ukončený tlačidlom so slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“,

- po uzavretí zmluvy doručiť potvrdenie o uzavretí zmluvy so všetkými zákonnými informáciami na trvanlivom nosiči (napr. príloha emailu v PDF, listina, USB a pod.),

- poskytnúť/zverejniť na webe formulár na odstúpenie od zmluvy,

- atď.

Podnikanie bez fyzickej prítomnosti vo firme

Po tomto úvodnom blogu budú nasledovať ďalšie články, kde vám budeme poskytovať vzory, rady, odporúčania, upozornenia a skúsenosti s podnikaním online tak, aby ste váš biznis plán vedeli realizovať zodpovedne a hlavne dlhodobo. V ďalšom blogu si priblížime základnú „mustru“ obchodných podmienok a najväčšie a najčastejšie chyby pri ich vypracovávaní. 

Základné vzory (aj pre digitálny svet) s návodmi (bezplatne) môžete nájsť tu: https://zodpovednypodnikatel.sk/

 Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

riadiaci advokát 

Advokátska kancelária 

LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.