1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa, ktorým je spoločnosť Blueweb s.r.o., so sídlom: Štefánikova 13, 010 01 Žilina, IČO: 46 219 765 (ďalej len „poskytovateľ“) a zároveň práva a povinnosti užívateľov služieb dodávaných, respektíve poskytovaných im zo strany poskytovateľa a stanovujú podmienky, za ktorých poskytovateľ užívateľom tieto služby poskytuje (ďalej len „služby“).

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľom nasledovné služby:
 1. konferencia Upterdam, dátum konania: 21. 9. 2023, miesto konania: D1 Center, Senec - odborné podujatie zamerané na zabezpečenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov (užívateľov), s ohľadom na oblasť vzdelávania v segmente e-commerce (ďalej len „konferencia“);
 2. videozáznam z konferencie, ktorý bude užívateľom, ktorí si zakúpia účasť na konferencii, bezplatne sprístupnený prostredníctvom webovej stránky www.upterdam.sk (ďalej len „videozáznam“).

 1. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“). Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom v takomto prípade vzniká zaplatením kúpnej ceny služby užívateľom v zmysle potvrdenia objednávky (ďalej len „objednávka“), ktoré bude užívateľovi automaticky doručené systémom po vyplnení príslušného objednávkového formulára v profile užívateľa na základe jeho registrácie vykonanej na portáli www.upterdam.sk, a to na jeho e-mailovú adresu zadanú pri registrácii svojho účtu. Po úspešnej úhrade kúpnej ceny (online platba kartou alebo prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený v objednávke v lehote splatnosti tam uvedenej) systém automaticky vystaví tzv. riadnu faktúru, ktorú doručí na e-mailovú adresu užívateľa. 
  2. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 1 tohto článku VOP sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a záväzné medzi zmluvnými stranami.
  3. Užívateľ súhlasí so zasielaním informačných e-mailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u poskytovateľa.

4. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY                

 1. Konferencia:
  • Cena uvedená v objednávke je cena za užívateľom uvádzaný počet účastníkov pre zvolenú konferenciu špecifikovanú v objednávke. Cena konferencie je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na webovej stránke www.upterdam.sk. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu alebo miesta konania konferencie alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.
  • Po úhrade ceny uvedenej v objednávke vystaví poskytovateľ užívateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení tzv. riadnu (konečnú) faktúru a zašle ju elektronicky na mailovú adresu uvedenú užívateľom pri jeho registrácii na webovej stránke www.upterdam.sk, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený v objednávke.
 2. Elektronická platba:
  • Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za službu prostredníctvom platobných systémov poskytovateľa umiestnených na internetovom portáli poskytovateľa www.upterdam.sk.
  • Za zaplatenie užívateľom  objednanej služby sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet zabezpečí dodanie zaplatenej služby.
  • Zároveň poskytovateľ vyhotoví konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zašle ju užívateľovi spôsobom podľa čl. 3 bod 1 VOP.
  • Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v objednávke za poskytovanú službu v potvrdení objednávky uvedenej lehote splatnosti.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  • počas konferencie sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom a nebude rušiť priebeh konferencie, v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený vyzvať užívateľa, aby priestory, v ktorých konferencia prebieha, opustil, a to bez nároku na vrátenie už zaplatenej ceny tejto služby;
  • poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednanej konferencie;
  • dodržiavať a rešpektovať všetky práva poskytovateľa vo vzťahu k službám zakúpeným od poskytovateľa, najmä, nie však výlučne pokiaľ ide o práva vyplývajúce z ochrany autorských práv a iných práv duševného vlastníctva a pod.
 2. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude využívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k službám poskytovateľa. Ak bude prístup k službám z dôvodu preukázaného porušenia týchto VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj registrácia jeho konta na webe www.upterdam.sk, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii na webe www.upterdam.sk spôsobom podľa týchto VOP pravdivé, úplné a presné údaje a tieto aktualizovať pri každej zmene, respektíve preukázateľne oznámiť ich zmenu poskytovateľovi na kontaktné údaje uvedené na stránke. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje posledne zadané do systému užívateľom a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 4. Užívateľ sa súčasne zaväzuje vyplniť pri objednaní konferencie pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávke, pričom užívateľ v tomto prípade zodpovedá za správnosť týchto údajov, úhradu celkovej ceny takto objednanej služby, ako aj za zákonnosť spracovávania osobných údajov týchto ďalších účastníkov.
 5. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané služby poskytovateľa a v prípade potreby je povinný túto skutočnosť preukázať dokladom poskytovateľa, ktorý úhradu potvrdzuje.    
 6. Užívateľ má právo požiadať poskytovateľa o vystavenie osvedčenia o absolvovaní konferencie, avšak o osvedčenie musí požiadať najneskôr do jedného mesiaca od jej konania.          

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  • umožniť účasť na konferencii užívateľom, ktorí si vstup a účasť na konferencii zakúpia spôsobom podľa týchto VOP;
  • poskytovať užívateľom informácie týkajúce sa konferencie, ako ich aj oboznamovať so zmenami súvisiacimi s objednanými službami,
  • vrátiť užívateľom zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzované služby.
 2. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať zmeny služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.upterdam.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na elektronickú adresu užívateľa zadanú pri registrácii. 
 3. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia/oznámenia o zmenách v poskytovaní služieb a VOP výslovne písomne (poštou na adresu poskytovateľa alebo mailom na adresu privacy@upterdam.sk) nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom oznámenej účinnosti zmeny.
 4. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o zmenách poskytovaných služieb alebo VOP, a to formou doporučeného listu zaslaného na adresu sídla poskytovateľa. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať pri ním poskytovaných službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v periodikách a elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

7.  ZMENA SLUŽBY KONFERENCIE

 1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť konferenciu, oznámený program konferencie alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť príslušnú zmenu programu alebo ho v dotknutej časti zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie tejto zmluvy vykoná zverejneným ospravedlnením lektora na internetovom portáli poskytovateľa www.upterdam.sk. Uverejnením ospravedlnenia podľa predchádzajúcej vety sa oznámenie zmeny považuje za splnené.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konferenciu v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
 3. Pri zrušení oznámeného termínu konania konferencie zo strany poskytovateľa a/alebo pri závažnej zmene jej programu má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo sa konferencie zúčastní v náhradnom termíne, resp. so zmeneným programom. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu školenia alebo lektora. Užívateľ je povinný odstúpenie od zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu VOP oznámiť poskytovateľovi písomne na adresu sídla poskytovateľa alebo e-mailom na adresu info@upterdam.sk, a to najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia príslušnej zmeny. Oznámenie o zmene termínu a/alebo zmene programu bude poskytovateľa užívateľom oznamovať bezodkladne po vyskytnutí sa dôvodu tejto zmeny, a to oznámením s príslušnou zmenou doručeným na posledne zadanú mailovú adresu uživateľa zadanú v systéme. Oznámenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po jeho odoslaní poskyrtovateľom.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

 1. Konferencia:
  • Užívateľ má právo kedykoľvek pred dňom konania konferencie od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je užívateľ povinný uhradiť poskytovateľovi poplatok za stornovanie:
   • 50 % zo zaplatenej ceny, ak užívateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 7 až 4 pracovné dni pred dňom konania konferencie,
   • vo výške 100 % zo zaplatenej ceny ceny, ak užívateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 3 pracovné dni pred dňom konania konferencie,
  • V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bola účasť na konferencii zaplatená, sa konferencie nezúčastní/ia z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.

                            

9. DOBA TRVANIA ZMLUVY  

 1. Konferencie:
  • Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú do doby dodania objednaného tovaru/služby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  • V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
  • Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ za účelom registrácie, uzatvorenia zmluvy na dodanie služieb a/alebo tovarov, ich dodania a nevyhnutnej komunikácie poskytuje poskytovateľovi osobné údaje, zásady ochrany ktorých sú obsahom samostatného dokumentu - Zásady ochrany osobných údajov dostupné na (sem dať odkaz na dokument)

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY                                        

 1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
 • ním poskytované služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
 • zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a týchto VOP.

2.  Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania služby v súlade s týmito VOP.   

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                              

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli  poskytovateľa www.upterdam.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
 4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. a iných príslušných predpisov. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať užívateľa - spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a užívateľom - spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi užívateľom - spotrebiteľom a poskytovateľom. Užívateľ - spotrebiteľ môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ - spotrebiteľ obrátiť.
 4. Užívateľ - spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Užívateľ - spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show